Thứ Bảy, Tháng Sáu 25, 2022
Google search engine

Hội doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng (dưới đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các doanh nhân trẻ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Hội hoạt động theo Hiến pháp, Pháp luật của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều lệ Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Điều lệ của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng. Hội chịu sự lãnh đạo của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng, sự quản lý Nhà nước của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và là thành viên tập thể của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng.
Hội có trách nhiệm đoàn kết, tập hợp các doanh nhân trẻ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, không phân biệt thành phần kinh tế, lĩnh vực hoạt động, dân tộc, tôn giáo nhằm mục đích tập hợp các cá nhân quản lý trẻ là Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm của các Doanh nghiệp nhà nước, Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Doanh nghiệp tư nhân, Hợp tác xã, Cơ sở kinh doanh, Trang trại… cùng chung sức phấn đấu vì sự phát triển và thành đạt của doanh nghiệp hội viên nói riêng và cùng tham gia đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Lâm Đồng cũng như đất nước nói chung. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng hoạt động vì mục tiêu “Tiên phong đổi mới, vững vàng hội nhập, phát triển bền vững”.
Chương I:
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1: Tên Hội:
- Tên chính thức: Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng.
- Tên tiếng Anh: Lâm Đồng's Young Businessman Assosition.
Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và sử dụng biểu trưng của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.
Điều 2: Mục đích của Hội:
Đoàn kết tập hợp các Doanh nhân trẻ Lâm Đồng cùng phấn đấu cho sự phát triển của doanh nghiệp và sự thành đạt của hội viên, góp phần xây dựng và phát triển lực lượng doanh nhân trẻ Lâm Đồng, đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước.
Điều 3: Phạm vi hoạt động và trụ sở của Hội:
Hội hoạt động trong phạm vi tỉnh Lâm Đồng. Các doanh nghiệp có trụ sở ở tỉnh, thành khác trong cả nước nếu có nhu cầu cũng có thể kết nạp làm hội viên.
- Địa chỉ: Số 15 đường Cô Giang, Phường 9, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
- Điện thoại:
063.3822319;
Fax: 063.3833285
- Email:
doanhnhantrelamdong@gmail.com.